Français des Pays-Bas est une association d’intérêt général reconnue d’utilité publique aux Pays-Bas (ANBI).

Cette page (en néerlandais) est destinée à publier les informations légales sur sa gestion et son fonctionnement.

Naam van de instelling

Association Français des Pays-Bas

RSIN Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer / fiscaal nummer

854812283

Adres – Post- of bezoekadres

Avercampstraat 64
1072 RB Amsterdam

Doelstelling

De vereniging heeft ten doel :
• het vertegenwoordigen en het informeren van de Fransen in Nederland ;
• het stimuleren van een participerend burgerschap ;
• het bijdragen aan de uitdrukking van een politieke mening via een stem
• het ondersteunen van haar vertegenwoordigers, door de Franse gekozen

Beleidsplan

Vereniging Association Français des Pays-Bas is opgericht in 2014 en is gevestigd te Amsterdam. De vereniging beoogt uitsluitend het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

Fondsenwerving
Het vermogen wordt verworven uit onder andere :
• Giften (50%)
• Contributies van leden (25%)
• Activiteiten (25%)

Vermogensbeheer en administratie
De vereniging beheert haar vermogen dat 9.277 EUR bedraagt (31-12-2022). De dagelijks bij te houden financiële administratie en de opstelling van de jaarstukken is toevertrouwd aan de penningmeester en deze worden jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Functies en bestuurders

Voorzitter: Tanguy LE BRETON
Vicevoorzitter: Yohann MAKAYA
Secretaris: Aleksandra CHADZYNSKI
Penningmeester: Yohann MAKAYA
Andere bestuurders: Brieuc-Yves (Mellouki) CADAT-LAMPE, Xavier FALIERES, Adrien MELQUIOND, Patrick TEZENAS, Maryse IMBAULT

Beloningsbeleid

Er is geen beloningsbeleid voor het bestuur nodig (vrijwillig).
Er is ook geen personeel.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Informatie
• Maandelijkse nieuwsbrief
• Artikelen op de website

Acties

Bijeenkomsten
• Touristische bezoeken in Nederland (Austerlitz, Nijmegen, Den Bosch carnaval)
• Informele ontmoetingen met Fransen in verschillen steden in Nederland

Financiële ondersteuning voor andere instellingen
• Het bestuur besluit elke jaar ongeveer tussen 100 en 500 EUR te besteden om een financiële steun te brengen voor een aantal verenigen, stichtingen of projecten, die iets concreet leveren voor de Fransen in Nederland.

Workshops
• Om de Fransen te helpen met thematische onderwerpen : aangifte doen in Nederland of Frankrijk, etc.

Franse cultuur in Nederland
• diverse acties of communicaties om de Franse cultuur te promoten

Financiële verantwoording

Financiële verantwoording (in het Frans)
Rapportage van de voorzitter (in het Frans)

Statuten, intern reglement (in het Frans) en privacy beleid (in het Frans)


– Les statuts / De statuten …
– Le règlement intérieur …
– La politique de confidentialité …